# و_بسا_چیزى_را_خوش_ندارید_و_آن_براى_شما_بهتر_است،_و