گلچین - سرزمین سرخ
   یا قاسم بن الحسن(ع)   

ز من بگوی به گلچین تلاش بیهده کردی

گلی که آب نخورده دگر گلاب ندارد

لینک نوشته